1. Uygulanabilirlik

Sözleşme öncesinde yazılı olarak aksi bir anlaşma kabul edilmedikçe, bu Genel Şartlar Yaşar Avukatlar Bürosu’na gelen bütün işler için yapılacak sözleşmelerde geçerlidir.

  1. İş verme
  2. İş verme ancak Yaşar Avukatlar Bürosu tarafından o iş kabul edildikten sonra gerçekleşir. O iş ile ilgili bir sözleşmenin oluşturulmasında Yaşar Avukatlar Bürosu’nu sadece büroya bağlı bir avukat temsil edilebilir.
  3. Büroya gelen tüm işler Yaşar Avukatlar Bürosu’na verilmiş sayılır, yani müvekkil de Yaşar Avukatlar Bürosu sorumluluğu altında olan bu işi büronun sorumluluğunda, büroya bağlı bir avukata ya da gerektiğinde büro aracılığıyla bir üçüncü şahsa verilebileceğini kabul eder. Hollanda Medeni Kanunu’nun 7: 404 ve 7: 407 Maddesi 2nci bendi açıkça hariç tutulmuştur.

 

  1. Fatura

a . Bir işin yerine getirilmesi için müvekkil ücret artı vergilendirilmiş, vergisiz olarak kendi adına yapılan ödemeleri ve KDV’leri ödemek zorundadır.

b . Yaşar Avukatlar Bürosu, her zaman (muvakkaten) müvekkillerinden depozito ödemelerini istemeye yetkilidir. Ödenen avanslar iş bitiminde toplam alacaktan düşülür.

c . Yasal sisteminin ilgili hükümlerine göre devlet tarafından finans edilen hukuksal yardım kapsamında yürütülen işlerde, işbu maddedeki tanımlama verilen atanma kararı gereğince

sadece müvekkil tarafından ödenecek masraflar ve şahsi katkı payı için geçerlidir.

  1. Ödemeler
  2. Faturaların ödenmesi, fatura tarihinden sonraki 14 gün içinde yapılacaktır.

b . Fatura sürelerinin aşılmasında, Medeni Kanunun 6: 119 ve 6: 120 Maddeleri uyarınca, fatura bedeli üzerinden müvekkil yasal gecikme faizi öder. Müvekkil ayrıca dava dışı olan bütün harcamaları, faturalanmış alacakları toplamak için yapılan zorunlu harcamalar ile hukuki masrafların tümünü ödemekle yükümlüdür.

5. Sorumluluk

a . Yaşar Avukatlar Bürosu, Hollanda Barosu mesleki sorumluluk sigortası düzenlemelerine uygun olarak mesleki sorumluluk sigortasına sahiptir.

b . Mesleğin ifası sırasında olası mesleki hataların telafisi için ödenecek tazminatın miktarı açıkça mesleki sorumluluk sigortası tarafından ödenecek miktarın seviyesiyle sınırlıdır.

c . Kasıtlı suiistimal ya da ağır ihmal durumları sorumluluk kapsamına dâhil değildir, bu şekilde oluşacak hasarlar avukatlar için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası tarafından karşılanmazlar.

d . Görevlerini yerine getirirken Yaşar Avukatlar Bürosu üçüncü şahıslara görev verme hakkına sahiptir. Büro, üçüncü şahısların seçiminde azami özen gösterecek ve – uygulanabilir makul bir durumsa- müvekkil ile önceden danışarak tercihini belirleyecektir. Yaşar Avukatlar Bürosu üçüncü şahısların eksikliklerinden sorumlu değildir.
 

  1. Dosyanın kapatılması

Müvekkil dosyasının kapatılması aşamasında ilgili tüm belgelerin yedi yıllık bir süre için büro tarafından saklanacaktır. Süresi dolan müvekkil dosyalarının imha hakkını büro kendinde saklı tutar.

7. Şikâyet ve İhtilaflar Düzenlemesi

Yaşar Avukatlar Bürosu, Hukukçular Şikâyet ve İhtilaf Komisyonu üyesidir. Şikâyet prosedürü, müvekkil şikâyetlerini önce bürodaki bilinen şikâyet memuruna yapar. Şikâyet memuru şikâyeti düzeltemediği takdirde, şikâyet Hukukçular İhtilaf Komisyonu’na havale edilir. Tüm fatura anlaşmazlıkları da dâhil olmak üzere sözleşmelerden ve/veya yürütmeden doğan bütün ihtilaflar bu kurul tarafın, büroda tetik edilmek üzere bulunan, kendi düzenlemelerine uygun olarak çözümlenecektir. İhtilaf bireysel bir müvekkilin işiyle ilgiliyse, müvekkilin komisyon tarafından verilen karara ihtiraz ederek bir ay içinde normal mahkemeye başvurmazsa, komisyonun verdiği karar tüm taraflar için bağlayıcı olur. Bir müvekkilden bir alacağın tahsiliyle ilgiliyse, karar bağlayıcı olur, şayet müvekkil kalan miktarı komisyona ödemişse. Müvekkil bunu yapmazsa, o zaman borç toplama tahkim kuruluna gönderilir.  İhtilaf bir ticari müvekkilin işiyle ilgiliyse, yönetmelik tahkim kuruluna havale edilir.

 

İlk görüşmede müvekkile Hukukçular Şikâyet ve İhtilaf Komisyonu hakkında kısa bir bilgi verilir.

  1. Yetkili hâkim ve hukuk seçimi

Yaşar Avukatlar Bürosu ile müvekkili arasındaki ilişkiler Hollanda yasalarıyla düzenlenir. Büro ile müvekkil arasında doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda Hollanda mahkemeleri davaya bakmaya yetkili olacaktır.